NU YUCCA C

100,000 

NU YUCCA C giúp hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi, cấp cứu tôm cá nổi đầu, tấp bờ do khí độc NH3 cao. giảm mùi hôi, cải thiện môi trường ao nuôi.